Algemene voorwaarden

1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdrachtnemer:
Foreat Advies

Werkzaamheden:
Alle werkzaamheden die door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht, zulks uit hoofde van hetgeen tussen partijen in de opdrachtbevestiging dan wel op enigerlei andere wijze is overeengekomen.

Bescheiden:
Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer en opdrachtgever binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzingen in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd.
2.2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever kom met betrekking tot de met opdrachtnemer aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met onderstaande voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

 

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen of met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
3.2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen vast te (laten) stellen.
3.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of de strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

4. Gegevens opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig ter beschikking stellen van alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, zulks in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen van opdrachtnemer.
4.2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. 4.3. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd.
4.4. Opdrachtnemer mag het door opdrachtgever opgegeven postadres als zodanig blijven beschouwen tot dat hem schriftelijk een ander adres is medegedeeld.
4.5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden. Opdrachtnemer erkent te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid.

 

5. Uitvoering opdracht

5.1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht moet worden uitgevoerd.
5.2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever te verrichten dan wel door de door opdrachtnemer aan te wijzen personen en/of derden te laten verrichten, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is.
5.3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke regels. Bij de uitvoering van de opdracht zal de opdrachtnemer steeds de nodige zorg betrachten die van de opdrachtnemer redelijkerwijs en onder de gegeven omstandigheden mag worden verwacht.
5.4. Alle werkzaamheden, door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verricht, die niet vallen onder de werkzaamheden voortvloeiende uit de opdrachtbevestiging, worden geacht krachtens incidentele opdracht zijdens opdrachtgever te zijn verricht en zullen overeenkomstig het standaarduurtarief worden berekend, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

6. Geheimhouding en exclusiviteit

6.1. Opdrachtnemer is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot volstrekte geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdrachten zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie, zowel mondeling schriftelijk als anderszins, en bescheiden van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. In geval van onduidelijkheid is de opinie van de opdrachtgever omtrent de status van vertrouwelijk doorslaggevend.
6.2. Informatie mag niet worden gebruikt voor een ander doel dan waartoe zij werd verkregen, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

 

7. Intellectueel eigendom

7.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van geest, die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover met betrekking tot die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
7.2. Het is opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

8. Overmacht

8.1. De opdrachtnemer heeft het recht zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, welke hij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar redelijkerwijs niet toe te rekenen oorzaak, op te schorten tot het moment dat de opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
8.2 Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zulks met in achtneming van de wettelijke regels hieromtrent.

 

9. Honorarium

9.1. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in de vorm van een vast tarief per opdracht, geldt tussen partijen het op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende uurtarief.
9.2. Indien tussen partijen een door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te betalen voorschot is overeengekomen, heeft de opdrachtnemer het recht om hetzij vóór aanvang van de werkzaamheden hetzij tussentijds de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever het overeengekomen voorschot voor de heeft voldaan, dan wel daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.
9.3. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd in evenredigheid met de door opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden.
9.4. Het honorarium van opdrachtnemer, vermeerderd met verschotten en declaraties van derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting door opdrachtnemer aan opdrachtgever gedeclareerd per twee weken, tenzij uitdrukkelijk door partijen anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen declaratiewijze te wijzigen.
9.5. Begrotingen van het honorarium terzake van door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zijn een schatting op basis van de op het moment van opstellen van de begroting beschikbare gegevens, en zijn derhalve vrijblijvend en niet bindend.

 

10. Betaling

10.1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, in euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.
10.2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft. Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle vorderingen van opdrachtnemer ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.
10.3. Kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,00.
10.4. Voor het geval de opdrachtnemer zijn vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage en bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten, onverminderd de aanspraken van opdrachtnemer ter zake van buitengerechtelijke kosten, te vergoeden. Hieronder zijn in elk geval begrepen de kosten van advocaten, procureurs, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht.
10.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
10.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, ieder hoofdelijk jegens de opdrachtnemer aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, rente en kosten.

 

11. Klachten

11.1 Een reclame of klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien dagen na verzending van de factuur, de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, mits opdrachtgever kan aantonen dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, op straffe van verval van de vordering.
11.2 Een reclame of klacht zoals bedoeld in lid 1 schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

12. Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer zal zich te allen tijde inspannen om het beoogde resultaat te bereiken, maar kan nimmer garanderen dat dit wordt bereikt.
12.2 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel veroorzaakt is door het door opdrachtnemer bewust dan wel op grond van grove nalatigheid niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoeren van de opdracht, indien en voor zover deze aansprakelijkheid en die schade worden gedekt door de door de opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
12.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede inbegrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de organisatie van opdrachtgever, die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel is veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden van opdrachtnemer.
12.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens opdrachtgever. De opdrachtgever staat derhalve in voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden.
12.5 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de ontstane schade bij opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking zal verlenen.
12.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
12.7 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.

 

13. Opzegging

13.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde in artikel 8 lid 2 van deze voorwaarden van toepassing.
13.2 Opzegging dient schriftelijk en onder opgaaf van redenen aan de wederpartij te worden gedaan.

 

14. Opschortingsrecht

14.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever veroorzaakt door de door opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.